Instructeur B VTS

Jeugdsportcoördinator B

Scheidsrechter A KATA

Scheidsrechter A KUMITE

Lid scheidsrechterscommissie WIKF Vlaanderen

Jeugdtrainer / Sempai KCAR